Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten en richt zich op beleidsmatige zaken. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten.

Soms kan een besluit alleen maar worden genomen wanneer de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de wet. De MR biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het onderwijs.

De MR op onze school bestaat uit vijf leden: drie ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

Leden medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Openbare vergadering
Ouders en personeel kunnen onderwerpen aandragen door contact op te nemen met één van de leden van de MR. De ouderraad en de medezeggenschapsraad vergaderen gezamenlijk.

 

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van KyK Scholen vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Stijntje Bokma is lid van de GMR. 

Voor meer informatie en de notulen van de GMR klikt u op de onderstaande button.

Vergaderingen van MR en GMR zijn openbaar.