Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze strategie

 

Om kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen en te leren hebben wij drie partijen nodig: de leerling, de ouder en de leerkracht.

Leerlingen
De basisbehoeften van een kind zijn autonomie, relatie en competentie. Hier hebben we oog voor in ons onderwijs door het werken met taken op hun eigen niveau en belangstelling, een rijke leeromgeving met leerpleinen en door dialoog.

Ouders
Hoge mate van samenwerking met ouders, zichtbaar in de medezeggenschapsraad, de ouderraad, tien-minuten gesprekken, ondersteuning bij activiteiten op school, goede communicatie door nieuwsbrieven en website. We streven ernaar om in dialoog te praten over de aanpak en ontwikkeling van het kind.

De leerkracht
Leerkrachten werken samen planmatig en systematisch aan verbeteringen.Wij bieden leerkrachten de mogelijkheden zich te professionaliseren door het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling, door het werken in onderwijsteams en door cursussen te volgen bij LeerMeer. Daarnaast bieden wij nascholing op diverse gebieden tijdens de studiedagen en worden leerkrachten gestimuleerd en gefaciliteerd om aanvullende opleidingen te volgen.

"Creatief in denken en doen!"

Ontwikkelingen in dit schooljaar

 

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op De Utskoat. Hieronder kunt u lezen wat de ambities voor het schooljaar 2023-2024 zijn.

  • De schoolvisie is vorig schooljaar onder de loep genomen. Dit schooljaar gaan we deze implementeren. Waar we willen dat de visie zichtbaar is in de school.
  • We implementeren voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip en in groep 7/8 wordt ook Blits toegevoegd. Hoe gaat dit bevallen en wat voor rol gaat Estafette hierin spelen.
  • Leesplezier vinden we heel belangrijk voor onze leerlingen. Ook dit schooljaar maken we daarom gebruik van de leesconsulent.
  • We willen informatie inwinnen over aanbod en mogelijkheden voor schrijfonderwijs. Gaan we kiezen voor gebonden of blokschrift?
  • De groepen 1 t/m 3 gaan intensief met elkaar samenwerken. We willen voor groep 3 meer beweging in het onderwijsaanbod.
  • We gaan ons oriënteren op een nieuw digitaal rapport en deze in 2024 implementeren.
  • We gaan scrummen bij organisatorische overleggen. Dit doen we om de 2 weken en dan 2 keer per week.